Regulamin Serwisu Internetowego biznespak.pl

I. Definicje

Pojęcia użyte w Regulaminie oznaczają:

 1. Właściciel Serwisu – AP INVEST Sp. z o.o.  z siedzibą w Warszawie, pod
  adresem: ul. Złota 7 lok. 1, 00-019 Warszawa, NIP: 5252639359, REGON: 363198452
 2. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, składająca Zamówienie w ramach Serwisu.
 3. Serwis Internetowy, Serwis – serwis internetowy dostępny pod adresem biznespak.pl za pośrednictwem którego Klient może dokonywać zakupów określonych Towarów i Usług.
 4. Towar – produkty prezentowane w ramach Serwisu, przeznaczone do sprzedaży, w szczególności formularze, wzory pism, oraz publikacje innego rodzaju.
 5. Usługa – usługi prezentowane w ramach Serwisu, przeznaczone do sprzedaży.
 6. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów lub Usług zawarta pomiędzy Właścicielem Serwisu a Klientem za pośrednictwem serwisu internetowego.
 7. Regulamin – niniejszy regulamin wraz ze wszystkimi załącznikami stanowiącymi jego integralną część.
 8. Informacja Handlowa – informacja handlowa w rozumieniu art. 2 pkt 2) Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, w szczególności zaś reklamy, oferta handlowa oraz informacje o aktualnościach, promocjach i innych wydarzeniach dotyczących Serwisu.
 9. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.)
 10. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 3 marca 2017 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2017 poz. 683).
 11. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 9 czerwca 2017 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2017 poz. 1219).

II. Postanowienia ogólne

 1. Serwis Internetowy dostępny pod adresem biznespak.pl prowadzony jest przez Właściciela Serwisu.
 2. Informacje o Towarach lub Usługach podane na stronach internetowych Serwisu, w szczególności ich opisy oraz ceny, nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 3. Zasady korzystania z Serwisu Internetowego oraz warunki dokonywania w jego ramach zakupów określa niniejszy Regulamin.
 4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
  • warunki i zasady składania w ramach Serwisu Zamówień,
  • zasady zawierania Umów Sprzedaży, których przedmiotem są określone Towary lub Usługi oraz
  • procedurę reklamacyjną i procedurę odstąpienia od Umowy Sprzedaży.
 1. Warunkiem korzystania z Serwisu jest zapoznanie się z treścią Regulaminu i jego akceptacja. Akceptując Regulamin Klient wyraża zgodę na jego wszystkie postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
 2. Właściciel Serwisu nieodpłatnie udostępnia Klientowi Regulamin przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu Internetowego. Treść niniejszego Regulaminu jest udostępniona na stronie Serwisu.
 3. Oferta wskazana za pośrednictwem Serwisu jest ważna do czasu zawieszenia lub zaprzestania świadczenia usług albo zmiany zasad ich świadczenia przez Właściciela Serwisu. Właściciel Serwisu uprawniony jest do zawieszenia lub zaprzestania albo zmiany zasad świadczenia Usług bez uprzedniego zawiadamiania Klientów, z zastrzeżeniem zachowania praw Klientów, którzy wnieśli opłatę na poczet świadczenia Usług.

III. Techniczne warunki korzystania z serwisu

 1. Korzystanie z Serwisu Internetowego możliwe jest pod warunkiem spełnienia po stronie Klienta następujących wymagań technicznych:
  • posiadania urządzenia umożliwiającego dostęp do sieci Internet, wyposażonego w sprawny system operacyjny, np. Linux lub Windows,
  • zainstalowania na urządzeniu, o którym mowa w pkt powyżej najnowszej, aktualnej wersji przeglądarki internetowej zapewniającej dostęp do zasobów sieci Internet, takiej jak: Internet Explorer, Opera, Mozilla Firefox, Safari, Google Chrome lub innej kompatybilnej, obsługującej pliki cookies, oraz
  • posiadania aktywnego konta poczty e-mail.
 1. Klient może składać zamówienia na poszczególne Towary i Usługi pod warunkiem posiadania programów spełniających następujące wymagania techniczne:
  • dla Towaru pod postacią wzorów formularzy, e-booka – program obsługujący format pliku PDF., Microsoft Word, pub., mobi. lub pokrewne obsługujące tego rodzaju pliki.

IV. Składanie i realizacja zamówień

 1. W celu zamówienia Towaru lub Usługi za pośrednictwem Serwisu należy wejść na stronę
  internetową biznespak.pl
   a następnie dokonać wyboru Towaru lub Usługi, podejmując kolejne kroki zgodnie z komunikatami wyświetlanymi na stronach Serwisu.
 2. Wybór przez Klienta zamawianych Towarów lub Usług dokonywany jest poprzez dodanie poszczególnych Towarów lub Usług do koszyka.
 3. Celem złożenia Zamówienia konieczne jest podanie przez Klienta następujących danych:
  • imienia i nazwiska (a w przypadku Klienta będącego przedsiębiorcą – imienia i nazwiska osoby składającej w jego imieniu Zamówienie) nazwy przedsiębiorcy, NIP,
  • adresu (tj. ulicy, nr domu, nr lokalu, miejscowości, kodu pocztowego, kraju), tj. danych umożliwiających wystawienie faktury VAT, w przypadku nie podanie pełnych danych faktura Vat zostanie wystawiona zgodnie z danymi podanymi w przelewie bankowym. 
  • adresu e-mail,
  • a także akceptacja Regulaminu poprzez zaznaczenia okienka oznaczonego, jako „Akceptuję regulamin”, 
 1. Kupujący nie może dokonać zakupu anonimowo, ani pod pseudonimem.
 2. W trakcie składania Zamówienia – do momentu kliknięcia przycisku „Potwierdzam Zamówienie” – Klient ma możliwość modyfikacji podanych przez siebie danych osobowych oraz danych w zakresie wybranych przez siebie Towarów lub Usług, zarówno co do ich rodzaju jak również co do formy płatności.
 3. Klient dokonując kliknięcia przycisku „Potwierdzam Zamówienie”, ma świadomość iż zawarcie umowy związane jest z obowiązkiem uiszczenia należnej Właścicielowi Serwisu zapłaty.
 4. Po podaniu przez Klienta wszystkich niezbędnych danych do złożenia Zamówienia, wyświetlone zostanie podsumowanie Zamówienia.
 5. Podsumowanie Zamówienia zawiera w szczególności następujące informacje:
  • Przedmiot Umowy Sprzedaży
  • Jednostkową i łączną cenę za zamówione Towary lub Usługi
  • Wybraną metodę płatności,
 1. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli Klienta zawarcia z Właścicielem Serwisu Umowy Sprzedaży, zgodnie z treścią niniejszego Regulaminu.
 2. Po złożeniu Zamówienia do Klienta zostanie wysłana wiadomość e-mail zawierająca ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
 3. Umowę Sprzedaży traktuje się jako zawartą z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości, o której mowa w ust. 10 powyżej. 
 4. W przypadku nabycia gotowej treści cyfrowej jest ona automatycznie udostępniana do pobrania na podstronie www do której Klient zostaje przekierowany po zaksięgowaniu płatności lub zostanie przesłana w formie wiadomości mailowej (w zależności od wybranego wariantu druków: bez wypełniania lub z wypełnieniem i rodzajem produktu), o ile Klient wyraził na to zgodę akceptując Regulamin, co wiąże się dla niego z utratą prawa odstąpienia od umowy. Klient poza głównym folderem skrzynki mailowej powinien sprawdzić również folder z ofertami / reklamami i folder spam, a w razie braku e-maila umożliwiającego pobranie treści cyfrowej powinien skontaktować się z Właścicielem Serwisu.
 5. W przypadku odebrania produktu w wersji pobrania lub przesłanej na adres e-mail Klientowi nie przysługuje odstąpienie od umowy. W przypadkach spornych, powinien skontaktować się z Właścicielem serwisu w celu reklamacji. Właściciel zapewnia 7 dniową aktualizację danych zawartych w formularzach licząc od dnia zakupu. 
 6. Niektóre pliki mogą być przesyłane w formacie RAR lub ZIP, do otwarcia których koniecznych jest bezpłatny program do kompresji i archiwizacji danych np. WinRar. W innych przypadkach pliki przesyłane są w powszechnie znanych formatach takich jak PDF, DOC, DOCX, XLS, XLSX. Do otwarcia plików w tych formatach konieczne są np. takie programy jak Adobe Acrobat Reader, Microsoft Word, Microsoft Excel, pakiet LibreOffice.
 7. W przypadku nabycia porady telefonicznej, Właściciel Serwisu zastrzega minimalny termin od kupna do pierwszego kontaktu wynoszący 48 godzin liczony w okresie dni roboczych, przy czym strony umowy mogą ustalić szybsze lub późniejsze udzielenie porady.
 8. Właściciel Serwisu może powierzyć wykonanie usługi podmiotowi trzeciemu.

V. Płatności

 1. Ceny Towarów i Usług zamieszczone na stronie internetowej Serwisu są cenami netto i nie zawierają podatek VAT. Podatek Vat jest automatycznie doliczany przy składaniu zamówienia w serwisie transakcyjnych. AP INVEST Sp. z o.o. jest płatnikiem podatku Vat. 
 2. Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo do zmiany cen Towarów i Usług prezentowanych na stronach internetowych Serwisu, wycofywania oraz wprowadzania nowych Towarów lub Usług, przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Powyższe uprawnienie nie ma wpływu na Zamówienia, które zostały złożone przed datą wejścia w życie którejkolwiek ze zmian, o których mowa powyżej.
 3. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary:
  • przelewem bankowym – płatne bezpośrednio na konto Właściciela Serwisu; na przelewie w polu „Tytułem” prosimy podać numer Zamówienia. Wysyłka zamówionego Towaru nastąpi po otrzymaniu przelewu;
  • przelewem elektronicznym – płatne bezpośrednio na konto Właściciela Serwisu za pośrednictwem systemu Przelewy24 (PayPro SA) na przelewie w polu „Tytułem” prosimy podać numer Transakcji wygenerowany przez serwis transakcyjny. 
 1. Płatności za pośrednictwem systemu Przelewy24 mogą dokonywać wyłącznie osoby uprawnione do posługiwania się danym instrumentem, w oparciu o który następuje realizacja płatności, w szczególności daną kartą płatniczą może posługiwać się wyłącznie jej uprawniony posiadacz. Wykryte przez Przelewy24 przypadki nadużyć będą zgłaszane do właściwych organów ścigania.
 2. Właściciel Serwisu udostępnia Klientom odpowiedni link do dokonania płatności.
 3. Dane z linku są automatycznie przekazywane do banku lub centrum autoryzacyjno-rozliczeniowego za pośrednictwem systemu Przelewy24.
 4. Klient po kliknięciu linka transakcji w Serwisie jest automatycznie przekierowany na stronę płatności online serwisu Przelewy24. 
 5. Do każdego Zamówienia wystawiana jest faktura w wersji elektronicznej. 

 

VI. Reklamacje dotyczące towarów i usług

 1. Właściciel Serwisu zastrzega, że korzystanie z Serwisu odbywa się wyłącznie na koszt i ryzyko Klienta.
 2. Klientowi przysługuje prawo złożenia reklamacji. Reklamacja może dotyczyć świadczenia usługi przez Właściciela Serwisu w ramach Serwisu internetowego.
 3. Reklamacje należy przesłać drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej Właściciela Serwisu biuro@biznespak.pl lub pisemnie na adres siedziby Właściciela Serwisu.
 4. Właściciel Serwisu w ciągu 14 dni ustosunkuje się do reklamacji zgłoszonej przez Klienta i powiadomi go o sposobie jej rozpatrzenia w sposób w jaki została złożona reklamacja chyba, że Klient wskaże inny sposób poinformowania go o wyniku rozpatrzonej reklamacji.
 5. Wraz ze złożoną reklamacją, Klient wyjaśni opis reklamacji oraz poda dane kontaktowe (imię, nazwisko osoby która dokonała zakupu, numer telefonu, adres e-mail). Dane te są niezbędne do rozpatrzenia reklamacji i tylko reklamacje zawierające powyższe dane stanowią warunek niezbędny do rozpatrzenia reklamacji.
 6. W stosunku do Klientów niebędących konsumentami, Właściciel serwisu ponosi odpowiedzialność za szkodę z tytułu niewykonania lub nieprawidłowego wykonania umowy wyłącznie z winy umyślnej.
 7. Właściciel Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z braku przydatności towaru wybranego przez Klienta. W celu dokonania świadomego zakupu Właściciel Serwisu przesyła bezpłatny „Poradnik przedsiębiorcy” wskazujący szczegółowe warunki uzyskania pomocy.

VII. Reklamacje dotyczące funkcjonowania serwisu

 1. Właściciel Sklepu podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania serwisu Internetowego i zobowiązuje się do usuwania na bieżąco wszelkich nieprawidłowości w jego funkcjonowaniu, zgłaszanych przez Klientów.
 2. Klient może poinformować Właściciela Serwisu o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu poprzez wysłanie stosownej informacji na adres e- mail: biuro@biznespak.pl
 3. W wiadomości e-mail, o której mowa w ust. 2 powyżej Klient powinien podać swoje imię, nazwisko, adres do korespondencji (w tym adres e-mail), a także rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem serwisu.
 4. Właściciel Serwisu zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie do 14 (czternastu) dni od dnia jej wpłynięcia.

VIII. Odstąpienie od umowy

 1. Klientowi będącemu konsumentem przysługuje prawo do odstąpienia od umowy przez okres 14 dni, bez podawania jakichkolwiek powodów i bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów. Okres na odstąpienie od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy.
 2. Prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży przez Klienta będącego konsumentem jest wyłączone w przypadku:
  • umów sprzedaży Usług i produktów cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym jeśli świadczenie usług rozpoczęło się, za wyraźną zgodą konsumenta, przed upływem 14-dniowego terminu, o którym mowa w ust. 1 powyżej i poinformowaniu Klienta przez Właściciela Serwisu o utracie prawa do odstąpienia od umowy,
  • Klient odbierając zamówienie w postaci elektronicznego zapisu, zarówno poprzez pobranie ze strony www jak również poprzez dostawę plików e-mailem, tym samym akceptuje prawo do odstąpienia od umowy,
  • świadczeń o szczególnych właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą.
 1. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży umowę taką uważa się za niezawartą, a strony zobowiązane są zwrócić to co sobie na jej podstawie wzajemnie świadczyły.
 2. Właściciel Serwisu dokona zwrotu wartości Zamówienia, nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia odstąpienia przez Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego od Umowy Sprzedaży.

IX. Pozostałe zasady korzystania z serwisu 

 1. Klient, korzystając ze Serwisu zobowiązany jest w szczególności do:
  • niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, w tym w szczególności treści obraźliwych lub wulgarnych, nawołujących do przemocy lub innych działań sprzecznych z prawem lub dobrymi obyczajami, albo które naruszają dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
  • Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści w ramach formularzy dostępnych w Serwisie.
  • korzystania z Serwisu w sposób zgodny z jego przeznaczeniem i niezakłócający jego funkcjonowania, a także w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Klientów Serwisu,
  • korzystania z wszelkich treści zamieszczonych na stronach internetowych Serwisu wyłącznie dla swojego osobistego użytku,
  • korzystania z Serwisu w sposób zgodny z Regulaminem, właściwymi przepisami prawa oraz ogólnymi zasadami korzystania z Internetu (netykietą).

X. Ochrona danych osobowych

 1. Właściciel Sklepu jako administrator danych osobowych zobowiązuje się podjąć wszelkie konieczne środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia, w celu zapewnienia bezpieczeństwa wszystkich danych i treści przekazywanych przez Klienta w związku z korzystaniem przez niego z Serwisu Internetowego.
 2. Dane osobowe są chronione zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
 3. Administrator przetwarza dane osobowe w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, zawierania z Klientem umowy i wykonywania Usługi zamówionych przez Klienta w Serwisie Internetowym.
 4. Administrator przetwarza dane osobowe takie jak: imię i nazwisko, nazwę przedsiębiorcy, adres poczty elektronicznej, NIP, numer rachunku bankowego (w razie dokonywania płatności przelewem tradycyjnym), numer telefonu.
 5. Dane osobowe Klientów przetwarzane są w następujących celach:
  • w przypadku, gdy Klient nie zawarł umowy Sprzedaży z administratorem dane przetwarzane są w celu przesłania bezpłatnego e-booka oraz podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
  • w przypadku, gdy klient zawarł umowę sprzedaży z administratorem:
   – w celu wykonania zawartej umowy, na podstawie art. art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
   – dla celów księgowości i fakturowania, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
 1. Przetwarzanie danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO zapewnia realizację usprawiedliwionego interesu Administratora w postaci prowadzenia działań zmierzających do zawarcia umowy.
 2. Odbiorcami danych osobowych są pracownicy i inne osoby pozostające w zależności służbowej od Administratora oraz podmioty, które łączy z Administratorem stosunek cywilnoprawny. W przypadku przetwarzania danych dla celów księgowości i fakturowania podmiotem przetwarzającym dane jest biuro rachunkowe.
 3. Podanie przez Klienta danych osobowych:
  • w przypadku, gdy Klient nie zawarł umowy Sprzedaży z administratorem jest warunkiem umownym, podanie danych jest dobrowolne i (za wyjątkiem adresu e-mail) nie jest niezbędne do przesłania bezpłatnego e-booka,
  • w przypadku, gdy klient zawarł umowę sprzedaży z administratorem:
   jest warunkiem umownym. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla wykonania zawartej umowy oraz księgowości i fakturowania.
 1. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez Usługodawcę danych osobowych podanych przez niego w procesie korzystania z Serwisu Internetowego, Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie przez Administratora danych osobowych może uniemożliwiać świadczenie przez Właściciela Serwisu usług drogą elektroniczną oraz zawarcia umowy.
 2. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i usuwania.
 3. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektronicznej skutkuje odmową zawarcia tejże umowy. 
 4. Podstawą przetwarzania danych osobowych Klienta jest konieczność realizacji umowy, której Klient jest stroną lub podjęcia na jego żądanie działań przed jej zawarciem.

XI. Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie materiały (w tym teksty, nagrania, grafiki, logotypy) zamieszczone na
  stronie Serwisu są własnością Właściciela Serwisu lub zostały użyte przez niego za zgodą ich właścicieli. Wykorzystywanie ich w celach komercyjnych bez zgody Właściciela jest nielegalne i zabronione zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U z 2018, poz. 1191).
 2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów pomiędzy Właścicielem Serwisu a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom powszechnym właściwym zgodnie z właściwymi przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.
 3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów pomiędzy Właścicielem Serwisu a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Właściciela Serwisu.
 4. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.
 5. Regulamin wchodzi w życie 26 kwietnia 2020r.